Výbojka je součástí našeho života již půl století

Výbojka je součástí našeho života již půl století


Historie veÅ™ejného osvÄ›tlení v naší zemi zapoÄala již pÅ™ed více než sto lety, poÄátek dvacátého století pÅ™inesl v tomto smÄ›ru významný posun v bezpeÄnosti pÅ™i pohybu na veÅ™ejných prostranstvích a z pochopitelných důvodů se první elektrické lampy zaÄaly objevovat ve velkých mÄ›stech. Na osvÄ›tlení mÄ›st navázala i elektrifikace vlakových tratí a osvÄ›tlování nádražních budov a perónů. K nejvÄ›tší expanzi pouliÄních lamp, jaké známe z vlastní zkuÅ¡enosti, doÅ¡lo až po druhé svÄ›tové válce.
lampy pouliÄního osvÄ›tlení
Jejich masové nasazování souviselo s objevem vysokotlakých sodíkových výbojek.
SvÄ›t se vÅ¡ak na poÄátku 50. let rozdÄ›lil na dva nesmiÅ™itelné tábory a existence „studené války“ pÅ™imÄ›la vÄ›tÅ¡inu evropských zemí k úsporným energetickým opatÅ™ením. Souviselo to i se zvyÅ¡ující se spotÅ™ebou elektÅ™iny v domácnostech a právÄ› ? výbojky v tomto smÄ›ru sehrály klíÄovou roli. Jejich výroba nebyla drahá, životnost pÅ™esahovala délku Äinnosti běžných žárovek a bylo možné je nasadit kromÄ› mÄ›stských ulic i podél silnic a dálnic.
rozsvícená sodíková výbojka v zimě

Pojem „světelný smog“ přichází v polovině 90. let

Konec dvacátého století ovÅ¡em také pÅ™inesl vznik pojmu „svÄ›telného zneÄiÅ¡tÄ›ní“. Vzrůstající poÄet osvÄ›tlovacích zdrojů, které jsou v Äinnosti v noÄních hodinách, si vyžádal urÄitá legislativní opatÅ™ení, ale nejvÄ›tší problém souÄasnosti nepochází z poÄtu svítidel, ale z jejich vyzaÅ™ované barvy. UrÄitý nepříznivý dopad na životní prostÅ™edí má chladný odstín (neutrální nebo studená bílá) metalhalogenidových výbojek sportovních stadionů, nákupních center a pěších zón, ale nejvíce obtíží lidé zaznamenávají v souvislosti s neuváženým nasazením LED diodových reflektorů.
Nejmenší zátěž pÅ™edstavují sodíkové výbojky Lightpark, vyzaÅ™ují teplý odstín, jehož příjemné svÄ›tlo pÅ™ipomíná svou barvou zapadající slunce. Nedochází tím k blokování tvorby melatoninu a není tolik naruÅ¡en pÅ™irozený denní a noÄní cyklus u volnÄ› žijících živoÄichů (ptáků, savců, plazů i hmyzu). PochopitelnÄ› to pÅ™ispívá i k vÄ›tší pohodÄ› pro ÄlovÄ›ka, který je dnes vystaven mnoha stresovým situacím.

About Chronicle

All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined an chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined Lorem Ipsum as their default model text, and a search for web sites.